Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων , Επίβλεψη λογιστηρίου , Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , Οργάνωση/Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου , Κοστολόγηση

Φορολογικές Υπηρεσίες

Προετοιμασία Φορολογικών Δηλώσεων , Φορολογικός Σχεδιασμός, Φορολογία Ναυτιλιακών Εταιρειών ,Φορολογία ακινήτων , ενημέρωση αλλαγών φορολογικής νομοθεσίας , υποστήριξη κατά την διάρκεια ελέγχων από την φορολογική διοίκηση

Διαχείριση μισθοδοσίας

Έκδοση μισθοδοσίας , Προετοιμασία όλων των αναγκαίων εντύπων/καταστάσεων (μισθοδοτικές καταστάσεις , λογιστικά άρθρα , αρχεία τράπεζας κλπ ), Σύνταξη υποβολή όλων των αναγκαίων δηλώσεων προς τις ασφαλιστικές αρχές , Διαδικασίες προσλήψεων αποχωρήσεων και απολύσεων , Ενημέρωση αλλαγών στην ασφαλιστική νομοθεσία.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Σύσταση εταιρειών , Μεταβολές εταιρειών – εκκαθαρίσεις – διακοπές . υπηρεσίες σχετικές με τον Γ.Ε.ΜΗ.